Regulamin

 1. Organizator
  Organizatorem Konkursu Zderzenia wokół Powiśla (dalej: „Konkurs” ) jest White Star Real Estate sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Grzybowskiej 5a, 00-132 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS  0000043357  zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Cele Konkursu
  1. Inspirowanie młodych artystów do własnych poszukiwań twórczych oraz stworzenie możliwości do zaprezentowania swoich prac w przestrzeni publicznej Powiśla, która będzie dostępna dla wszystkich mieszkańców Warszawy i odwiedzających stolicę turystów.
  2. Wsparcie młodych artystów w możliwości prezentacji swojej twórczości w obiegu artystycznym poprzez organizację wystawy zbiorowej dla finalistów Konkursu.
  3. Wsparcie młodych artystów poprzez możliwość konsultacji z profesjonalnym środowiskiem artystycznym: kuratorami, właścicielami galerii, artystami, krytykami sztuki oraz ze środowiskiem.
 3.  Uczestnicy
  1. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca status studenta uczelni artystycznej lub kierunku artystycznego uczelni wyższej w Polsce lub absolwenta, która zapoznała się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
  2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, członkowie władz i przedstawiciele Organizatora Konkursu lub innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu.
  3. Uczestnicy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem prac konkursowych.
  4. Osoby biorące udział w Konkursie, poprzez zaakceptowanie oświadczenia zawartego w formularzu zgłoszenia do Konkursu, potwierdzają zapoznanie się, akceptację i przyjęcie do stosowania, postanowień niniejszego Regulaminu.
  5. Uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną, oryginalną, wykonaną samodzielnie przez siebie pracę,która jest jego własnością i do której żadnych roszczeń nie mają osoby trzecie.
  6. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
 1. Harmonogram
  Konkurs będzie prowadzony zgodnie z następującym harmonogramem:

  • 03.2018 r. – ogłoszenie Konkursu na stronie internetowej konkursy.energiapowisla.pl.
  • Od 03.2017 do 15.05.2017 r. – nadsyłanie zgłoszeń drogą on-line.
  • 05.2017 r.– wybór finalistów Konkursu i publikacja ich nazwisk na stronie Konkursu konkursy.energiapowisla.pl.
  • Od 05.2017 r. do 23.05.2017 r. – dostarczenie przez Uczestników oryginałów prac do siedziby Organizatora przy ul. Grzybowskiej 5a w Warszawie.
  • 05.2017 r.– ogłoszenie Laureata Konkursu podczas wmurowania kamienia węgielnego pod inwestycję Elektrownia Powiśle („Elektrownia Powiśle”) realizowaną w Warszawie na terenie dawnego zakładu EC Powiśle, pomiędzy ul. Zajęczą, Dobrą, Leszczyńską, Wybrzeże Kościuszkowskie.
  • Od 05.2017 r. – wystawa prac finalistów Konkursu na specjalnie przygotowanym ogrodzeniu wokół terenu inwestycji Elektrownia Powiśle.
 1. Techniki
  Na Konkurs można nadsyłać plakaty będące odpowiedzią na zadany temat konkursu, wykonane dowolną techniką. Maksymalny dozwolony wymiar każdej pracy to 300 cm na każdym boku. Dozwolone jest stworzenie poliptyku jako jednego dzieła – pod warunkiem, że jego całkowite wymiary nie przekroczą 300 cm x 300 cm.
 1. Zasady zgłoszeń do Konkursu
  1. Zgłoszenie do Konkursu następuje od dnia 30 marca 2017 r. do dnia 15 maja 2017 r., wyłącznie poprzez skorzystanie z metody on-line.
  2. Link do formularza zgłoszeniowego znajduje się na stronie konkursy.energiapowisla.pl
  3. Aby wziąć udział w Konkursie należy w okresie od 30 marca 2017 r. do 5 maja 2017 r. roku włącznie spełnić łącznie następujące warunki:
   • poprawnie wypełnić w całości formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie konkursy.energiapowisla.pl, w którym należy podać w szczególności: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej (e-mail), dane dotyczące uczelni której studentem jest Uczestnik oraz rok studiów;
   • załączyć pracę konkursową, w formie elektronicznej w formacie pliku PDF lub JPG. Rozmiar zgłaszanej pracy nie może przekroczyć 10 MB.
  4. Niedopuszczalne jest zgłoszenie przez Uczestnika do Konkursu pracy konkursowej, do której prawa przysługują innym osobom niż Uczestnik Konkursu.
  5. Niedopuszczalne jest zgłoszenie przez Uczestnika do Konkursu pracy konkursowej, która zawiera treści sprzeczne z prawem lub narusza prawa lub dobra osobiste osób trzecich.
  6. Jury spośród prawidłowo dokonanych zgłoszeń wybierze do dnia 18.05.2017 r. maksymalnie 25 finalistów Konkursu („Finaliści”).
  7. Prace zakwalifikowane do finału i nazwiska Finalistów zostaną umieszczone na stronie Organizatora pod adresem konkursy.energiapowisla.pl.
 2. Sposoby dostarczania prac finałowych na wystawę
  1. Finaliści Konkursu, wybrani przez Jury zgodnie pkt 6 Regulaminu zobowiązani są w terminie do dnia 23.05.2017:
   • dostarczyć oryginał zakwalifikowanej do Finału (finałowej) pracy konkursowej do siedziby Organizatora przy ul. Grzybowskiej 5a w Warszawie.
   • dostarczyć oryginał podpisanego przez Finalistę Regulaminu na siedziby Organizatora przy ul. Grzybowskiej 5a w Warszawie.
  2. Prace finałowe powinny być opatrzone sygnaturą oraz czytelnym opisem na odwrocie obrazu/dzieła oraz dołączoną metryczką zawierającą imię i nazwisko autora, tytuł, wymiary, technikę, rok powstania oraz oznaczenia –„góra”, „dół”.
  3. Na wystawie zostaną zaprezentowane prace wszystkich autorów zakwalifikowanych do Finału Konkursu, którzy spełnili warunki określone w niniejszym Regulaminie.
  4. Wystawa prac Finalistów Konkursu będzie miała miejsce na ogrodzeniu dookoła inwestycji Elektrownia Powiśle w Warszawie.
  5. Zgłoszonych do Konkursu prac nie można wycofać z wystawy przed jej zakończeniem.
 3. Jury
  1. Oceny prac konkursowych i wyboru Finalistów oraz Laureatów Konkursu dokonywać będzie Jury powołane przez Organizatora.
  2. Organizator ogłasza skład Jury jednorazowo na potrzeby danej edycji Konkursu. Skład Jury może ulegać zmianie w kolejnych edycjach.
  3. Jury ma zapewnioną całkowitą niezależność podejmowania decyzji. Jego werdykt jest ostateczny.
 4. Sposób wyłaniania zwycięzców
  Selekcja prac będzie podzielona na 2 etapy:

  1. Jury, na podstawie nadesłanych przez Uczestników drogą elektroniczną zgłoszeń, wyłoni w drodze głosowania do dnia 18.05.2017 roku Finalistów Konkursu.
  2. Jury w drodze głosowania wyłoni spośród Finalistów Laureata Nagrody Głównej.
  3. Ogłoszenie nazwisk Laureata Konkursu nastąpi dnia 25.05.2017 podczas uroczystości wmurowania kamienia węgielnego inwestycji Elektrownia Powiśle w Warszawie.
  4. Informacja o wynikach Konkursu zostanie zamieszczona także na stronie internetowej Organizatora pod adresem konkursy.energiapowisla.pl.
 5. Nagrody
  1. Laureat Nagrody Głównej Konkursu otrzyma od Organizatora nagrodę pieniężną w wysokości 3.000 zł (trzy tysiące złotych)
  2. Laureat zobowiązany jest do potwierdzenia odbioru nagrody poprzez podpisanie potwierdzenia odbioru Nagrody
  3. Podatek od nagród w wysokości przewidzianej prawem (w dacie ogłoszenia Konkursu wynoszącej 10% wartości Nagrody) pokrywa Laureat, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  4. Podatek ten nalicza i pobiera Organizator Konkursu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 6. Prawa autorskie i prawa pokrewne
  Do Konkursu mogą być zgłaszane jedynie takie prace konkursowe, których wykorzystanie przez Organizatora zgodnie z Regulaminem i udzielonymi na podstawie Regulaminu zezwoleniami jest zgodne z obowiązującymi przepisami i nie narusza praw osób trzecich, a w szczególności praw autorskich majątkowych, praw pokrewnych oraz praw osobistych. Uczestnik Konkursu przystępując do Konkursu i uczestnicząc w nim oświadcza i zapewnia, iż:

  1. Przysługują mu autorskie prawa osobiste i nieograniczone autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do zgłaszanej pracy konkursowej, którymi to prawami może swobodnie rozporządzać i korzystać;
  2. Przysługujące mu autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do pracy konkursowej nie zagrażają i nie naruszają praw osób trzecich, w szczególności nie naruszają ich majątkowych i osobistych praw autorskich lub pokrewnych.
  3. W przypadku prac konkursowych zawierających fotografie lub filmy, uczestnik uzyskał zgodę na wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku wszystkich osób, których wizerunek został utrwalony na tych fotografiach lub filmach.
  4. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na podanie swojego imienia i nazwiska w ramach listy Finalistów lub listy Laureatów na stronie internetowej Konkursu i Organizatora, a także ich publikację na wystawie oraz w katalogu, o których mowa w pkt 7 i 8 Regulaminu.
  5. Uczestnik Konkursu będący Laureatem Nagrody Głównej z chwilą ogłoszenia wyników Konkursu, za wynagrodzeniem ujętym w kwocie nagrody, przenosi na Organizatora własność nagrodzonej pracy (jako dzieła) oraz przenosi na Organizatora nieograniczone czasowo i terytorialnie autorskie prawa majątkowe do pracy konkursowej (dzieła) na wszelkich polach eksploatacji, w tym w szczególności na polach eksploatacji określonych w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 roku,  Nr 80, poz. 904 z późniejszymi zmianami), w tym:
   1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania w całości lub w części – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową oraz multimedialną, niezależnie od standardu, systemu, formatu, na dowolnym nośniku, w tym w szczególności utrwalanie i zwielokrotnianie w dowolnej ilości i formie;
   2. wykorzystania pracy lub jej kopii na cele marketingowe w tym wykorzystywania prac konkursowych do celów reklamy i promocji Organizatora lub Konkursu;
   3. użyczenia lub najmu pracy lub jej kopii;
   4. przedstawienia pracy lub jej kopii dowolną techniką;
   5. publicznego wykonania, wystawienia, odtworzenia, nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania prac konkursowych, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
   6. wprowadzenia pracy do pamięci komputera lub dystrybucji w sieci komputerowej, na przykład, w sieci wewnętrznej Organizatora lub w Internecie, w tym reprodukowania pracy w całości lub fragmencie na stronach internetowych Organizatora, w tym konkursy.energiapowisla.pl., www.energiapowisla.pl,www.whitestar-realestate.pl, www.elektrowniapowisle.pl oraz w innych mediach, w ramach promocji Konkursu,
   7. udostępnienia pracy w taki sposób, aby każda osoba mogła mieć do niej dostęp w czasie i miejscu, które sama wybierze.
   8. umieszczania i rozpowszechniania pracy na materiałach firmowych.
  6. Ponadto, Uczestnik Konkursu będący Laureatem Nagrody Głównej z chwilą ogłoszenia wyników Konkursu: wyraża zgodę na wykonywanie przez Organizatora autorskich praw zależnych do modyfikacji pracy, przenosi na Organizatora prawo do zatwierdzania wykonywania autorskich praw zależnych do pracy, udziela Organizatorowi zgody na dokonywanie zmian, przeróbek, adaptacji lub modyfikacji pracy oraz udostępnianie pracy publiczności po raz pierwszy, oraz zgody na wykorzystywanie pracy zarówno w całości jak i w części.
  7. W związku z powyższym Uczestnik Konkursu będący Laureatem Nagrody Głównej zobowiązany jest do zawarcia z Organizatorem – w terminie wskazanym przez Organizatora – umowy przeniesienia autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych odzwierciedlającej zasady określone niniejszym Regulaminem
  8. Wraz z prawami autorskimi do pracy, Laureat Nagrody z chwilą ogłoszenia wyników Konkursu przenosi na Organizatora, w ramach wynagrodzenia ujętego w kwocie nagrody, prawo własności wszystkich egzemplarzy, na jakich praca konkursowa została złożona w ramach Konkursu.
  9. Bez uszczerbku dla postanowień powyższych, Uczestnik, z chwilą zgłoszenia pracy konkursowej do Konkursu udziela a Organizator nabywa nieodpłatną, niewyłączną licencję, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na korzystanie i rozporządzanie pracami konkursowymi , wyłącznie w celu ich publikacji w ramach listy Finalistów na stronie www organizatora, wystawienia na wystawie finałowej oraz w katalogu towarzyszącym wystawie finałowej, w tym na polach eksploatacji wskazanych w punkcie 5) powyżej. Licencja ta zostaje udzielona na czas nieoznaczony, z tym, że Uczestnik będący Finalistą Konkursu zobowiązuje się do nie wypowiadania licencji na czas trwania wystawy finałowej.
 7. Postanowienia końcowe
  1. Wszystkie informacje dotyczące Konkursu będą publikowane na oficjalnej stronie internetowej Konkursu konkursy.energiapowisla.pl.
  2. Pełna treść niniejszego Regulaminu znajduje się na stronie internetowej konkursy.energiapowisla.pl. przez cały czas trwania Konkursu.
  3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.
  4. W przypadku, gdy po rozstrzygnięciu Konkursu Organizator poweźmie informację, że Laureat Konkursu lub zgłoszona przez niego praca nie spełniała warunków uczestnictwa w Konkursie, Laureat będzie zobowiązany zwrócić nagrodę Organizatorowi na jego żądanie, a Konkurs może zostać unieważniony w całości lub części.
  5. Organizator ma prawo wprowadzać zmiany do niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn organizacyjnych, technicznych i prawnych, w szczególności zmiany mogą dotyczyć zmiany terminów Konkursu lub dostosowania Regulaminu do zmian prawnych. Organizator, wprowadzając zmianę w Regulaminie, zobowiązany jest poinformować o niej każdego z Uczestników Konkursu, poprzez wysłanie wiadomości e-mail o planowanej zmianie Regulaminu na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu z 14-dniowym wyprzedzeniem. Uczestnikowi, który nie zgadza się na zmiany przysługuje prawo do wypowiedzenia Regulaminu, co jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Konkursie.

Organizator udziela informacji pod adresem borowiec.magdalena@whitestar-realestate.pl